μήνυμα

μήνυμα

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Τήν Ὀρθοδοξία ἤ τά Προσκυνήματα ;

 
Μία μικρή τρήση στόν ἑλληνικό ἐθνοφυλετισμό

 

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
 
 
 
γιά τόν «Στῦλο Ὀρθοδοξίας»

 
Εἰσαγωγή: ὁ σλαβικός ἐθνοφυλετισμός

 

Πολύ συχνά ἀκούεται στίς μέρες μας ἡ μομφή κατά τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, δηλαδή τῆς πλάνης ἐκείνης ἡ ὁποία ἐπιμένει νά θέτει ἐθνικές, δῆθεν ἀπό Θεοῦ, φυλετικές προτεραιότητες ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, ὅπου ὅμως «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην» (Γαλ. 3, 28), διότι «οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός» (Πράξ. 10, 34). Ὁ κατά τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ «Ὅρος» τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν ΚΠόλει Συνόδου τοῦ 1872, διελάμβανε ὅτι «ἀποκηρύττομεν κατακρίνοντες καί καταδικάζοντες τόν φυλετισμόν, τοὐτέστι τάς φυλετικάς διακρίσεις καί τάς ἐθνικάς ἔρεις καί ζήλους καί διχοστασίας ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ» [1].

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Ας το διαβάσουμε προσεκτικά, λέξη - λέξη και ας δούμε πόσο συμφωνεί και κατά το βαθύ νόημα και κατά την φρασεολογία,  με το ΣΥΝΟΔΙΚΟ της Αγίας εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, που πρέπει να διαβάζεται, και δεν διαβάζεται (δυστυχώς), στους Ιερούς Ναούς την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και αυτό για να μην λένε κάποιοι ότι δεν γνωρίζουν......
 
Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία.
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
  1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι κατέχει κυρίαν θέσιν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.
  2. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεμελιοῖ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐπί τῆς κοινωνίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι καί τοῖς μυστηρίοις. Ἡ ἑνότης αὕτη ἐκφράζεται διά τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί τῆς πατερικῆς παραδόσεως καί βιοῦται μέχρι σήμερον ἐν αὐτῇ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει τήν ἀποστολήν καί ὑποχρέωσιν ἵνα μεταδίδῃ καί κηρύττῃ πᾶσαν τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ καί τῇ Ἱερᾷ Παραδόσει ἀλήθειαν, ἥτις καί προσδίδει τῇ Ἐκκλησίᾳ τόν καθολικόν αὐτῆς χαρακτῆρα.

Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας


Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος
Τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας
Τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἕνα κείμενο τό ὁποῖο περιλαμβάνεται στό Τριώδιο καί διαβάζεται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή τῆν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.

Εἶναι γνωστόν ὅτι διά μέσου τῶν αἰώνων παρουσιάσθηκαν διάφορες αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἀρνοῦνταν τήν ἀποκαλυπτική ἐμπειρία καί, στήν πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τήν φιλοσοφία καί τόν στοχασμό, ἀμφισβητοῦσαν τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω σέ διάφορα δογματικά θέματα. Οἱ Πατέρες πού συγκρότησαν τίς Συνόδους ἀντιμετώπισαν αὐτές τίς πλάνες. Οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων πάνω σέ δογματικά θέματα καλοῦνται ὅροι. Γενικότερα, κάθε ἀπόφαση τῶν Συνόδων καλεῖται Συνοδικόν. Ἔτσι, ἔχουμε τόν συνοδικό τόμο καί τόν συνοδικό ὅρο καί, ὁπωσδήποτε, κάθε Σύνοδος ἔχει τό δικό της Συνοδικό.

Mε αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας.Τα αναθέματα του Συνοδικού.

anastilosi twn eikonwn
 
 
«Ει τις μη αναθεματίζει Άρειον, Ευνόμιον, Μακεδόνιον, Απολινάριον, Νεστόριον, Ευτυχέα, και Ωριγένην , μετά των ασεβών αυτών συγγραμμάτων, και τους άλλους πάντας αιρετικούς, τους κατακριθέντας και αναθεματισθέντας υπό της αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας και των προειρημένων αγίων τεσσάρων συνόδων, και τους τα όμοια των προειρημένων αιρετικών φρονήσαντας ή φρονούντας και μέχρι τέλους τη οικεία ασεβεία εμμείναντας, ο τοιούτος ανάθεμα έστω…» (Ε΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 553 μ.Χ – ΒΛΑΣΙΟΥ ΦΕΙΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΜΟΣ Α΄- Σελ. 721 ΑΘΗΝΑΙ 1992).
Ὁμιλεῖ (η Σύνοδος) ξεκάθαρα ὅμως  καί γιά τούς τά ὅμοια τῶν πρειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἤ φρονοῦντας καί ὄχι μόνον γιά τούς κατακριθέντες καί ἀναθεματισθέντες, εἴ τις μή ἀναθεματίζει … ἀνάθεμα ἔστω!

Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΌΚΟ.

«Πίστιν ενταύθα ου ταύτην λέγει ότι Θεός εστίν ο Χριστός μόνον» (Συμεών ο νέος Θεολόγος – Κατήχησις Ζ΄) (Μαρκ. 16,16)

 
«Πίστιν ενταύθα ου ταύτην λέγει ότι Θεός εστίν ο Χριστός μόνον» (Συμεών ο νέος Θεολόγος – Κατήχησις Ζ΄) (Μαρκ. 16,16)
Νίκος Σακαλάκης,Μαθηματικός
Την περιεκτική αυτή θεολογική θέση έχουν αναλύσει ορθόδοξα, ως θεολογική σύλληψη Αγιοπνευματικής εμπειρίας, όλοι σχεδόν οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.

«Ούτε πρώτος υμίντον της Ορθοδοξίας λόγονεκήρυξα, ου μάλιστα περιέχεσθε», δηλ. «ούτε είμαι ο πρώτος κηρύξας εις σας τον λόγον της Ορθοδοξίας, τον οποίο κρατείτε σταθερά», τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του προς τους Ορθοδόξους της Κωνσταντινουπόλεως (379 – 381 μ. Χ.) (Λόγος ΚΣτ΄, τόμος 2ος, ΕΠΕ).

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: "ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ"

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: ή αλλιώς το καρναβάλι υπό άλλη "διάσταση"... ! ! ! (Γέρων εστί οφείλομεν υπακοήν).
 

 
 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Hallo, Hallo Freund" 
Πρὸ ἡμερῶν ἡ διαπρεπὴς σκιτσογράφος καὶ ἀγιογράφος Μοναχὴ Ἡσυχία ἡ Καραϊσκάκαινα μοὔστειλε ἕνα σκίτσο τὸ ὁποῖο μέ "τσίγκλισε" πάλι. Παριστᾶ ἕνα ὄρθιο λιοντάρι ποὺ φορεῖ γυαλάκια, κρατεῖ μιὰ μαγκούρα στὸ ἀριστερὸ χέρι, σύμβολο τῆς ἡγουμενίας, καὶ ἔχει ἕνα μικρὸ κρεμάμενο τσαντὶ ἀπὸ τὸν βραχίονα, ἐνῶ γύρω του ὑπάρχουν ἐννέα μεγάλα ρολόγια ποὺ δείχνουν διάφορη ὥρα τὸ καθένα. Τοῦτο θυμίζει πως κάποια συγχρονα ρολόγια ποὺ δείχνουν συγχρόνως ἐνίοτε, τὴν τοπικὴ ὥρα στὶς ΗΠΑ, τὸ Λονδῖνο, τὸ Παρίσι κλπ. Μὲ τὸ δεξὶ δὲ ὑψούμενο χέρι τὸ λιοντάρι εὐλογεῖ. Βέβαια δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβει ποῦ ἵσταται. Πάντως προχωρεῖ ἀκάθεκτο μὲ γοργὸ ρυθμό, χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του τίποτε. Ἡ σύνθεση εἶναι λιτὴ καὶ πολυσήμαντη. Καὶ ὁ τίτλος της περίεργος: "Ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου". Ὁ δὲ ἡγούμενος ὑπομνηματίζει ἐπιγραμματικῶς: "Ὡς ὁ Νῶε, ἀρμάτωνε πλοῖο στὰ βουνά". Ἢ ἐξυπονοεῖ διαθεσιμότητα καὶ ἐλευθερίαν ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ ἐπιγείου Ἅδου! 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΑΥΜΑ…του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας

      Εδώ και χρόνια ο τόπος μας βουλιάζει ολοένα και πιο βαθιά μες στην απόγνωση. Δεκάδες κυβερνήσεις ήρθαν και έφυγαν, υποθηκεύοντας υλικά το μέλλον της χώρας και κυρίως υλοποιώντας μεθοδικά το βασικό έργο τους, δηλαδή την πνευματική διάλυση αυτού του λαού, μέσα από το επί δεκαετίες συστηματικό ξεχαρβάλωμα των αξιών του, της πίστης, της γλώσσας και της παιδείας του. Ενός λαού που περνά πια τραγικές στιγμές, όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά πρωτίστως επειδή με κατεστραμμένη την ιστορική του μνήμη, εθνικά απονευρωμένος και θρησκευτικά αποχρωματισμένος, έχει εν πολλοίς χάσει πια τα πνευματικά του αντισώματα, αυτά που του επέτρεπαν να επιβιώνει και να αναγεννιέται σε οικονομικά ή πολιτικά πολύ χειρότερους από τον σημερινό καιρούς.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Στη μάχη ενάντια στην παναίρεση του οικουμενισμού.

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριε ιησού χριστέ ελέησόν με
Γράφει ο π. Φώτιος Βεζύνιας.

Εις τους αίνους της Κυριακής της Τυρινής ψάλλουμε το  Ιδιόμελο:

 
Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.

 

   Είναι πολλοί οι πνευματικοί και οι γεροντάδες, οι οποίοι συμβουλεύουν τα πνευματικά τους παιδιά να μην ανησυχούν για την κατάσταση στην Εκκλησία μετά την σύνοδο της Κρήτης. Είναι πολλοί αυτοί που νανουρίζουν τον πιστό λαό ώστε να κοιμάται τον «βαθύ ύπνο» απέναντι στα «πεπραγμένα» και κακώς «θεσμοθετημένα» της συνόδου του Κολυμπαρίου. Είναι πολλοί οι πνευματικοί πατέρες που δεν δέχονται ούτε λέξη πάνω στο φλέγον θέμα του θεσμοθετημένου πλέον οικουμενισμού, αλλά συνιστούν μόνο προσευχή με την δικαιολογία, ότι αυτά είναι μόνο για τους Ιεράρχες ! ! !

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ για την Κυριακή της Ορθοδοξίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Πειραιώς Σεραφείμ ΑΚΤΙΝΕΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας 2018.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
………………………………………………………………………….
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΠΙ Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2018
Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα, 
Ἐάν ἔχουμε κάτι νὰ καυχηθοῦμε, αὐτό εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Πιστεύουμε, ὅμως, ἀκραδάντως ὅτι, ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καὶ λαός, εἴμασταν πραγματικὰ ὀρθόδοξοι, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε ἕνας αἱρετικός καί ἀλλόθρησκος. Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ μόνο στό ὄνομα καί στὰ χαρτιὰ. Ὀρθόδοξος δὲν σημαίνει νὰ ἔχουμε μόνο τὸ ὄνομα. Ὀρθόδοξος σημαίνει ἀπόφαση γιὰ ἐφαρμογή καί τήρηση τῶν νόμων τοῦ Κυρίου, τῶν ἐντολῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ πράγματι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀνώτερη πίστη στὸν κόσμο, τότε καὶ τὰ ἔργα ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων πρέπει νὰ εἶναι ἀνώτερα ἀπὸ ὅλων τῶν ἄλλων.

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Η «στολή» του ορθοδόξου


Σχετική εικόνα


  
Η «στολή» του ορθοδόξου
 
   Απόκριες… Μασκαρέματα… Σαρακοστή… Πάσχα… Κρίσι… Κρίσι…
   Εγκόσμια με υπερκόσμια, εφάμαρτα με άγια, πονηρά με ενάρετα… Έτσι διδάσκει το πονηρό ευαγγέλιο της Νέας Εποχής, που δεν επιτίθεται απροκαλύπτως κατά της Αγίας μας Εκκλησίας, αλλά θέλει τους χριστιανούς να δοκιμάζουν απ’ όλα, μα να είμαστε πάντα πικραμένοι, αποπροσανατολισμένοι, σε σύγχυσι, σε ολιγωρία, σε αδιέξοδα… Έχουμε την αγαπητική, ασκητική, ησυχαστική Ορθόδοξο Πίστι μας, αλλά την ανταλλάσουμε με την διχόνοια, την αδιαφορία προς τους άλλους, την καλοπέρασι, την χαλαρότητα, την «θορυβώδη» ζωή, την πονηρία, την δόξα, τα χρήματα… Τι μας οδηγεί σε κρίσι αν όχι αυτά;

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ | Επίσημη υποδοχή Ιεραρχών του Πατριαρχείου Βουλγαρίας από σχισματικούς!

   
ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/20145-apisteuto-episimi-upodoxi-ierarxon-tou-patriarxeiou-boulgarias-apo-sxismatikousΡΕΠΟΡΤΑΖ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ
Επίσημη υποδοχή στον Πρόεδρο της Βουλγαρίας κ. Ρούμεν Ράντεφ, αλλά και στον Σεβ. Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαο, πραγματοποιήσαν σήμερα σε Μοναστήρι των Σχισματικών της λεγόμενης ''Μακεδονικής'' Εκκλησίας των Σκοπίων.

Ο Πρόεδρος συνοδευόμενος από τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Βουλγαρίας (όπως είχαμε αποκαλύψει
ΕΔΩ) έτυχε θερμής υποδοχής από τον Ηγούμενο Παρθένιο του μεγαλύτερου Μοναστηριού των Σκοπίων.

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ...

 Ἦχος πλ. β'
Δοξαστικό εσπερινού
 
Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδίαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο. Οἴμοι, τὸν ἀπάτῃ πονηρᾷ πεισθέντα καὶ κλαπέντα, καὶ δόξης μακρυνθέντα! οἴμοι, τὸν ἁπλότητι γυμνόν, νῦν δὲ ἠπορημένον! Ἀλλ' ὦ Παράδεισε, τρυφῆς ἀπολαύσω, οὐκέτι ὄψομαι οὐκέτι σου τῆς τὸν Κύριον καὶ Θεόν μου καὶ Πλάστην· εἰς γῆν γάρ ἀπελεύσομαι, ἐξ ἧς καὶ προσελήφθην. Ἐλεῆμον Οἰκτίρμον βοῶ σοι· Ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.
 
 


 
 
Ἦχος πλ. β'
Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Τυρινής.
 
Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι' αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι' αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος.
 

 

Το Παλληκάρι ο Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβάς.

 

 
 
σ.σ. Αγαπητοί αδελφοί. Φαίνεται ότι από κάπου ‘έπεσε σύρμα’ να αρχίσουν εντεταμένες διώξεις κατά των Ομολογητών πατέρων που αντιτίθενται στην αιρετική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου. Παραπομπές στο Συνοδικό Δικαστήριο δεν έχουν λάβει μόνο ο π. Θεόδωρος Ζήσης και ο π. Νικόλαος Μανώλης. Παραθέτω την απάντηση του ηρωικού Ηγουμένου Μαξίμου Καραβά, της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, στον Μητροπολίτη Φλωρίνης, για την παραπομπή τους στο Συνοδικό Δικαστήριο, η οποία έγινε μάλιστα χωρίς διεξαγωγή Επισκοπικού Δικαστήριου. Είναι πραγματικά πολύ χαριτωμένη αυτή η απάντηση και αξίζει να την διαβάσετε. Η επιστολή αυτή αναγνώσθηκε σε πρόσφατη ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση απ’ όπου και την απομαγνητοφωνώ.
***
Εν Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου.
Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας π. Θεόκλητον.
Σεβασμιώτατε, ελάβαμε από δικαστικό κλητήρα τα υπ’ αριθμών Πρωτοκόλλου (τάδε) .. ημερομηνίαν 31/01, κλητήρια γράμματά σας, δια των οποίων μας ενημερώνετε ότι μας παραπέμπετε στο Συνοδικό Δικαστήριο δια καθαίρεσιν.
Σας ευγνωμονούμε από καρδίας, διότι δια της πράξεώς σας αυτής μας αξιώνετε να αποδείξομε ότι είμεθα πιστά πνευματικά τέκνα του πνευματικού μας πατέρα, του μεγάλου αγωνιστή της Εκκλησίας μας, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη.
Επιπλέον, μας αξιώνετε να γίνομε μιμηταί μυριάδων Αγίων «καθαιρεθέντων» υπό «Συνόδων», οι οποίες, αντί να ποιμαίνουν θεοσεβώς το υπό του Θεού εμπιστευθέν εις αυτούς ποίμνιον, κατασπαράσσουν αυτό ως βαρείς λύκοι.

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Άγιος Αυξέντιος ο εν τω Βουνώ (14 Φεβρουαρίου)


Ο άγιος μοναχός, που ενέκρινε τις αποφάσεις της  Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα.

Γράφει
ο Σάββας Ηλιάδης Δάσκαλος

Σχόλιο: Λίαν επίκαιρη η εορτή του αγίου Αυξεντίου, που έρχεται να ακυρώσει την δεσποτική νοοτροπία αλλά και τη ρήση, του τύπου: «Δεν μπορεί ένας ιερεύς να είναι περισσότερο Ορθόδοξος από έναν Μητροπολίτη». Ακόμη δε, επιβεβαιώνει ως φορέας της αγίας Παραδόσεως,  πως κάθε αγιασμένη ψυχή, όποιας  καταγωγής και κατηγορίας και μόρφωσης, έχει  δικαίωμα και επιβάλλεται να συμμετέχει σε αγώνες της Εκκλησίας εναντίον των αιρέσεων, για την ορθοτομία της Αλήθειας. Ο άγιος Αυξέντιος, βέβαια, δεν ήταν ούτε ιερέας, αλλά ένας απλός μοναχός!

Οἱ Ἱεροί Κανόνες γιά τή συμπροσευχή μέ αἱρετικούς "οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοίς συνεύχεσθαι"

 ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Η ανάρτηση αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους Ιεράρχες και Ιερείς και "Γεροντάδες", που μας συμβουλεύουν να μην "ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ" για το τι σημαίνει η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ της ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ στην Εκκλησία, και μάλιστα ΣΥΝΟΔΙΚΑ, μετά από τα γεγονότα της Κρήτης.
  Ευχαρίστως να τους ακούσουμε όλους όσους προανέφερα. Μόνο θέλουμε μία χάρη. Αν μπορούν να μας πουν και μας δικαιολογήσουν, με ΠΑΤΕΡΙΚΑ επιχειρήματα όλα όσα γεγονότα παρουσιάζουν οι παρακάτω ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, σε αντιστοιχία με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας. 
  Επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορούν, λοιπόν εμείς συνεχίζουμε. Ακολουθούμε την ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΤΙΤΟ. "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,  εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος".
Τώρα το τι σημαίνει τον ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ παραιτού ... θα το δουν σε λίγο...
Λυπημένος για γεγονότα που ζούμε και έρχονται...
Αλλά χαρούμενος γιατί ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ.
π. Φώτιος Βεζύνιας.
«πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεόν οὐκ ἔχει» (Β΄ Ἰωάν. 9)
 Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, μέ οἰκουμενικό κῦρος, πού ἀναφέρονται στήν ἀπαγόρευση συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς 
Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω".

 Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός".
«Τον Πάπα να καταράσθε, αυτός θα είναι η αιτία του κακού»
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ)

Γράμματα σπουδάματα-Μακεδονία και Σλάβοι-Νεκτάριος Δαπεργόλας


 


ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=jOuY_B6CdY4

Σύγχυση Αποτείχισης και Πατερικής Παράδοσης

Αποτέλεσμα εικόνας για αντιρροπεσ


Απόστολου Κ. Σαραντίδη

Πρόσφατο εκκλησιαστικό δοκίμιο παρ’ ημίν, περί ακρίβειας και οικονομίας στην αποτείχιση, προεκάλεσε από μειοψηφία αποτειχισμένων σφοδρή, ακόμη και οργίλη αρνητική κριτική, κάτι που δεν συνάδει καθόλου  με ορθόδοξα φρονήματα, συνεπώς έχουμε να κάνουμε  με άτομα που θεωρούν εαυτόν υπέρ ορθόδοξο και κατέχοντα με τους συν αυτοίς πνευματικούς τους ταγούς την απόλυτη αλήθεια, ενώ στην πραγματικότητα αν και ομολογητές της πίστεως συντεταγμένοι εις τον κοινόν της παναιρέσεως αγώνα, πλανώνται και πλανούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται, αναθεματίζουν και ουσιαστικά αναθεματίζονται, αποκοπτόμενοι σχισματικά και αυτοχειριακά από την Εκκλησία.

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Συνέδριο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας με αφορμή την διετή επέτειο της συναντήσεως του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στην Αβάνα


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
"1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;"(Απ. ιγ΄ 1-4)
 
Τώρα ποιος είναι το θηρίο και ποιοι το χειροκροτούν και ποιοι το προσκυνούν και ποιοι λένε "ποιος μπορεί να πολεμήσει με το θηρίο;" . Ας βάλουμε το μυαλό μας.. αλλά περισσότερο τις καρδιές μας να σκεφθούν...
π. Φώτιος Βεζύνιας

Διεθνές συνέδριο, αφιερωμένο στην κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018, τη διετή επέτειο της συναντήσεως στην Αβάνα του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου. 
Το φόρουμ οργανώθηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή Αυστρίας με συνδιοργανωτές το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, το Ποντιφικό Συμβούλιο για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Πρεσβεία της Ρωσίας στην Δημοκρατία της Αυστρίας.

ΔΙΩΚΤΕΣ... ΔΙΩΓΜΟΣ... ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για π. θεόδωροσ ζήσησ                     Αποτέλεσμα εικόνας για π. νικόλαος μανώλης
Δόξα τω Θεώ.
Μετά την παραπομπή του π. Νικολάου Μανώλη, ήλθε και η παραπομπή του π. Θεοδώρου Ζήση στο συνοδικό δικαστήριο. Βλέπεται καλά μου παιδιά ο Κύριος έχει τον τρόπο Του να μας δείχνει... ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  
Το γεγονός της διώξεως των δύο αγωνιστών πατέρων (μαθαίνουμε και για άλλους αλλά δεν έχουμε στοιχεία)... πρέπει να αποτελέσει αιτία χαράς και ευφροσύνης για όλους μας.
Μακριά από τις καρδιές μας ο φόβος.
Μακριά από τις καρδιές μας η αμφιβολία.
Μακριά από τις καρδιές μας η οργή.
Μακριά από τις καρδιές μας ο θυμός.
Εμπρός λοιπόν ας ακολουθήσουμε τα βήματά τους.
Πλησιάζει η Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Πως αλλιώς θα αποδείξουμε ότι είμαστε ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων;
Ο Κύριος είπε: "ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν." (Ματθ. 5,19)
Είναι λοιπόν μεγάλη η ευλογία να δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να διδάσκει κάποιος αλλά και να γίνεται στην πράξη ακόλουθος των Αγίων Πατέρων.
Η Εκκλησία του Χριστού πάντα ήταν.. είναι και θα είναι εν διωγμώ.
Ευλογητός ο Θεός ημών.
 
π. Φώτιος Βεζύνιας.
 

 

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ (ΦΩΤΟ)

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ.
 

Με χαρά, ενθουσιασμό και πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε και εφέτος το αποκριάτικο Ψωμαθιανό γλέντι του ιστορικού Μορφωτικού Συνδέσμου Υψωμαθείων. 
Το πρωΐ τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μαξίμου, Επόπτη της Περιφερείας Υψωμαθείων. 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη Κοινοτική Αίθουσα της Κοινότητας Κοντοσκαλίου θεατρική παράσταση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου, κατά την οποία οι μικροί μαθητές του Εργαστηρίου, αναφέρθηκαν στο πνευματικό νόημα του Τριωδίου και της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Για την μεστή περιεχομένου θεατρική παράσταση εκφράζονται συγχαρητήρια στον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο κ. Βασίλειο Ιωαννίδη, στις Ελλογ. κ. Παναγιώτα Αυγερινού και δίδα Δήμητρα Ράπτη και την Ευγεν. κ. Ζανίν Παναγιώτου, καθώς και στους μικρούς μαθητές και τις μητέρες τους. 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Γι' αυτήν την  ενότητα που περιγράφεται στο video μιλάτε;
Γι' αυτήν την ενότητα διαρρηγνύετε τα ιμάτιά σας!!!
Αλλοίμονο δεν μπορείτε να δείτε το μέγεθος του ατοπήματος!!!
Δεν αντιλαμβάνεστε το λάθος!!

π. Φώτιος Βεζύνιας

 

 

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΟΤΑΝ ΤΙΘΩΝΤΑΙ ΘΡΟΝΟΙ...

 
 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ.... ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ: Δεν ξεχνάμε!!!. Αυτά που θα δείτε στο βίντεο... αυτά θεσμοθέτησε η σύνοδος της Κρήτης. Τώρα θα λαμβάνουν χώρα αυτές οι γελοιότητες... έχοντας πλέον την υποστήριξη των υπογραφών όσων υπέγραψαν τα διεστραμμένα κείμενα του Κολυμπαρίου.
Δείτε το βίντεο... Αίσχος!!! 
Απαιτούμε σήμερα σύνοδο για να επανέλθει η ειρήνη στην Εκκλησία.
π. Φώτιος Βεζύνιας.  
 
 

 

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Φωνή λαού... Οργή Θεού...


Ιωάννης Ζηζιούλας
Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί.
 
 
Γράφει ο κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μητροπόλεως Detroit, Michigan U.S.A., Καθ. Παν/ου και παγκόσμιος σύμβουλος ποιότητος.
 
 Με μεγάλη μου λύπη εδιάβασα στο φύλλο 2188 του Ορθοδόξου Τύπον τις θέσεις του «Πρωτειομανή», στο άρθρο «Διάλογος μετά Πρωτειομανούς» της πρώτης σελίδος, του ιατρού κ. Γεωργίου Καραλή.
Επιστήμονες Θεολόγοι και κληρικοί που θεωρούν τους εαυτούς τους ως Ορθοδόξους, επιμένουν να αλλάξουν την πίστη και την παράδοση των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πως είναι δυνατόν οι ποιμένες να γίνονται λύκοι και εμείς τα πρόβατα να τους ακολουθούμε και να τους προσαγορεύουμε «Παναγιώτατε,» «Σεβασμιώτατε,» «Θεοφιλέστατε,» «Σεβαστοί Πατέρες,» τίτλοι που δεν αρμόζουν σε αυτούς που πολεμούν την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν -την Ορθοδοξίαν.

Ακρίβεια και Οικονομία στην Αποτείχιση

 Αποτέλεσμα εικόνας για τειχος
Εκκλησιαστικό Δοκίμιο
Απόστολου Κ. Σαραντίδη
 
Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο από ορθόδοξο αρχιμανδρίτη αποτειχισμένο που όμως ακολουθεί μαζί και με άλλους δύσκολη στάση όχι μόνο προς τον εαυτό του αλλά και προς άλλους, δίνοντας μεγάλο αγώνα για την πίστη, στις οποίες  αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο φλέγον θέμα της ακρίβειας και οικονομίας που διχάζει τους ορθοδόξους αγωνιστές, αλλά και άλλα σχετικά κείμενα ή οπτικά που κυκλοφορούν, ας μου επιτραπεί με την επίγνωση ότι μπορεί και να λανθάνω, με όσο το δυνατόν λόγια απλά για ένα σύνθετο θέμα, να καταθέσω άποψη, με την πεποίθηση ότι όσοι Ορθόδοξοι (το αντιοικουμενιστές δεν είναι ο καλύτερος όρος), δεν δικαιούνται να έχουν την πολυτέλεια να διαιρούνται με ψευδεπίγραφα διλήμματα διότι από την άλλη έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλύτερη παναίρεση, ήτοι με θάνατο.

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Τί κακά κάνουν οἱ χριστιανοί στίς Ἀπόκριες

Αποτέλεσμα εικόνας για παλιος ασκός  καρναβαλι
 

Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ τίς ἀταξίες, πού κάνουν οἱ Χριστιανοί κατά τήν περίοδο τῶν Ἀποκρέων, καί μάλιστα στά νησιά; Στʼ ἀλήθεια, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ὅτι τότε οἱ Χριστιανοί δαιμονίζονται ὅλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδοῦν ἀσυνείδητα, μέχρι καί αὐτοί οἱ πλέον γέροντες. Καί, ὅποιος δέν χορέψει ἤ δέν τραγουδήσει, θεωρεῖται τρελλός, διότι οἱ ἄνδρες φοροῦν γυναικεῖα φορέματα καί οἱ γυναῖκες ἀνδρικά·

Η σατανική πομπή του καρναβαλιού.

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
...ή ΑΛΛΙΩΣ «Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ».
 
ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ:  Το παρακάτω άρθρο είχε γραφεί αρκετά χρόνια πριν.
 Τα πράγματα οδηγήθηκαν από τότε, σε ακόμα μεγαλύτερη αποστασία.
Το "καρναβάλι" ως δρώμενο επεκτάθηκε στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Δυστυχώς....
Ότι γινόταν στις γνωστές παρελάσεις προς "σατιρισμό", κατά παράδοξο, παράλογο και "παραφύσιν" τρόπο, έγινε καθημερινότητα της κοινωνίας.
Αυτά που κορόιδευε το "καρναβάλι", τώρα τα επαινεί η κοινωνία.....  
Γι' αυτά που για να τα πούνε και να τα κάνουν οι καρναβαλιστές, φορούσαν μάσκα.... για τα ίδια, με υπερηφάνεια πλέον η κοινωνία αποδίδει.... βραβεία...
Όχι μόνο βραβεία... Αλλά προτρέπει η σάπια και αισχρή και σε αποστασία ευρισκόμενη κοινωνική πλειοψηφία, να γίνουν όλοι μέτοχοι αυτής της ανομίας....
Και βέβαια δεν ομιλούν... αυτοί που θα έπρεπε να ομιλούν.....
Ζούμε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, "ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΟ και την ΑΜΑΡΤΙΑ - ΜΟΔΑ". 
Κύριε Ελέησον
π. Φώτιος Βεζύνιας.   
 

Ήδη από τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου διανύουμε τη περίοδο του Τριωδίου. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες είναι περίοδος περισυλλογής και προετοιμασίας για τους αγώνες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 
Ενώ λοιπόν η μητέρα Eκκλησία, μας προετοιμάζει όλους με Αγιοπνευματική Σοφία για το στάδιο των αρετών, στην άλλη όχθη ο μισόκαλος δαίμονας στήνει καλά τα δόκανά του και τις παγίδες του. Δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλο κόπο. Συμπαραστάτες από τη μια μεριά ο λαϊκισμός των τοπικών αρχόντων που στο όνομα της κενοδοξίας τους δίνουν «γη και ύδωρ» στήνοντας καρναβαλικά δρώμενα σ’ όλους τους δήμους της Ελλάδας μας, και από την άλλη η κοσμική τάση και στάση του ανθρώπου που νομίζει ότι στη διασκέδαση και στο ξεχαρβάλωμα του καρναβαλιού θα βρει διέξοδο στα αδιέξοδά του.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Νύχτα Τσικνοπέμπτης...! Μια πολύ διδακτική ιστορία.

 
Νύχτα Τσικνοπέμπτης....!
«Πώς αγριεύουν έτσι οι άνθρωποι; Πώς μεμιάς αφήνονται έρμαια στις ροπές καί στίς τάσεις τής φθαρτής ανθρώπινης τους φύσης; Πώς κατάντησε απόψε αυτή η ήσυχη επαρχιακή πόλη; Θαρρείς καί δέν τήν κατοικούν άνθρωποι αλλά ανθρωπόμορφα τέρατα...
πού άλλος μέ κεφάλι γαϊδάρου, άλλος λιονταριού, άλλος πιθήκου τρέχουν νά προλάβουν νά γλεντήσουν, νά μεθύσουν, νά αμαρτήσουν όσο γί­νεται περισσότερο. Γιατί απόψε είναι Τσικνοπέμπτη καί γέμισε ή πόλη μασκαράδες. Απόψε κάθε λογικός άνθρωπος δέν ξεμυτίζει από τό σπίτι του».

Αυτά σκεφτότανε ό παπα-Θανάσης, καθώς έμπαινε στό σπίτι του γυρνώντας από τό ναό.

- Α, παπαδιά μου, τό κακό παράγινε! Ο Θεός νά μας συγχωρέσει, είπε στή γυναίκα του μόλις μπήκε μέσα. Εκείνη τόν κοίταξε μέ κατανόηση.

Οικουμενισμός – συντελείται προδοσία

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγασ φωτιοσ
 
Τοῦ Μ. Φωτίου πατριάρχου Κων/λεως
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου


Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν ἐπέτειο τῆς ἐκδημίας πρὸς Κύριον τοῦ ἱεροῦ Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (820-893 μ.Χ.).
Εἶπαν, ὅτι ἡ ἱστορία εἶνε μιὰ πινακοθήκη, στὴν ὁποία ὁ χρόνος ἀναρτᾷ ἑκάστοτε εἰ­κό­νες μεγάλων μορφῶν. Καὶ στὴν χριστιανικὴ ἱ­στο­ρία ὑ­πάρχουν μεγάλες μορφές, ποὺ συν­ετέλε­σαν στὴν ἐξάπλωσι καὶ ἑδραίωσι τῆς ἁγί­ας μας πίστεως. Μετὰ τὴν ἄχραν­τη εἰκό­να τοῦ Κυρίου ἡ­μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν ἄλ­λες μορφές. Ἀπὸ πλευρᾶς ἀγώνων γιὰ τὴν δι­ατήρησι τῆς πα­ρακαταθήκης τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀγώνων νὰ κρα­τηθῇ ἁγνὸ τὸ εὐαγγέ­λιο, ξεχωρίζουν τρεῖς μορ­φές· πρῶτος ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δεύτερος ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, καὶ τρίτος ὁ σημερινὸς ἅγιος.

Σάββας Ηλιάδης, «Το Τρελό Νερό», όπως θα γραφόταν σήμερα!

Αποτέλεσμα εικόνας για Το Τρελό Νερό
«Το Τρελό Νερό», όπως θα γραφόταν σήμερα!
 Βασισμένο στο «Τρελό νερό» του Φώτη Κόντογλου (Ευλογημένο Καταφύγιο)
Μια φορά, λέγει ο μύθος, σε μια χώρα, ζούσανε άνθρωποι έξυπνοι, δημιουργικοί, καλόκαρδοι και φιλότιμοι, αλλά ήτανε και πολύ ευκολόπιστοι στις υποσχέσεις των βασιλιάδων τους, γιατί τους έλεγαν «έξυπνα» ψέματα και τους έκλεβαν την εμπιστοσύνη.  Μια μέρα, ξαφνικά και από το πρωί, κυκλοφόρησε μια είδηση από κάποιους, που ήτανε αστρολόγοι και μαζί με την αστρολογία τους, παρακολουθούσαν προσεκτικά τις κινήσεις των ανθρώπων του παλατιού και του βασιλιά. Είπαν, πως είδαν κάποια σημάδια στον ουρανό, πως θα βρέξει στον κόσμο ένα τρελό νερό και πως όποιος το πίνει αυτό το νερό, θα τρελαίνεται και θα χάσει τα λογικά του και δεν θα νιώθει πια τίποτα` μήτε τι είναι σωστό και τι ψεύτικο, μήτε τι είναι καλό και τι είναι κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι είναι άνοστο, μήτε τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο.

Μεγάλου Φωτίου: Εγκύκλιος Επιστολή όπου γίνεται ανάλυση μερικών ζητημάτων, και ότι δεν πρέπει να λέμε ότι το Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού, αλλά μόνο εκ του Πατρός.

(απόδοση στην νέα ελληνική)
(ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 866)
Δεν υπήρξε ποτέ, καθώς φαίνεται, στον πονηρό κορεσμός των κακών, ούτε τέλος των επινοημάτων και τεχνασμάτων, τα οποία εξ αρχής μελέτησε να θέσει σε εφαρμογή κατά του ανθρωπίνου γένους. Αλλά πριν από την εν σάρκα παρουσία του Δεσπότη, με αμέτρητες απάτες έκανε υποχείριο τον άνθρωπο, παροδηγώντας τον σε πράξεις αφύσικες και παράνομες, δια των οποίων έλαβε απόλυτη εξουσία επάνω του και μετά από αυτά δεν αμέλησε με μύριες πλάνες και δολώματα να υποσκελίσει και παρασύρει όσους του έδειχναν εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό οι Σίμωνες και οι Μαρκίωνες, οι Μοντανοί και οι Μάνητες και η ποικίλη και πολυμήχανη θεομαχία των αιρέσεων αυξήθηκε. Γι’ αυτό ο Άρειος και ο Μακεδόνιος, ο Νεστόριος, ο Ευτυχής και ο Διόσκορος, και το και το υπόλοιπο τάγμα της ασέβειας, κατά των οποίων οι επτά άγιες και Οικουμενικές Σύνοδοι συγκροτήθηκαν και κατά τόπους συνάξεις των ιερών και θεοφόρων έγιναν χώρα και ξερρίζωσαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τις πονηρές παραφυάδες, αφήνοντας καθαρό τον αγρό της Εκκλησίας να βλαστήσει.

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ...

 
  Ήδη εδώ και πολλές μέρες, όλους τους Έλληνες μας απασχολεί το θέμα της μεγάλης εθνικής προδοσίας που θα έχει συντελεσθεί, αν "ξεπουληθεί" το όνομα της Μακεδονίας.
  Κοιτώντας τα γεγονότα από τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, έπεσε το μάτι μας σε μία φωτογραφία, που κατά την ταπεινή μας γνώμη παρουσιάζει την καταπληκτικότερη  αφίσα και των δύο συλλαλητηρίων.

Ένας λαός με «κρυμμένα νιάτα»…


του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας

     Λίγες ώρες πέρασαν από το ανεπανάληπτο συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία μας και ας δούμε (με όποιο κράμα ενθουσιασμού και ψυχραιμίας μπορούν να επιτρέψουν οι μεγάλες στιγμές που βιώνουμε) κάποιες πρώτες βασικές εκτιμήσεις που προέκυψαν από αυτό.